Vedtægter

OJ’s vedtægter som de blev vedtaget på foreningens generalforsamling januar 2004 med ændring i januar 2007,  hvor den tidligere §3 blev slettet. Den lød: “Pensionister  og arbejdsløse betaler halvt kontingent.

§1: Odense Journalistforenings formål er at styrke det kollegiale sammenhold og højne medlemmernes faglige niveau.

§2: Man kan blive medlem, hvis man arbejder med journalistik og har eller har haft tilknytning til en arbejdsplads med hjemsted i Odense.

§3: Kontingent og feriehusleje fastsættes af generalforsamlingen.

§4: Foreningen ledes af en formand og en bestyrelse på fire  medlemmer. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen,mens resten af bestyrelsen konstituerer sig selv.  Generalforsamlingen vælger endvidere to suppleanter, to  revisorer og to revisorsuppleanter.

§5: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og  holdes i januar. Beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der stemmes  skriftligt, hvis dirigenten eller mindst fem medlemmer ønsker det.

§6: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af  bestyrelsen – og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af  medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen derom. Alle generalforsamlinger indvarsles skriftligt med mindst otte  dages frist.

§7: Til lov-og vedtægtsændringer kræves to tredjedeles stemmeflertal, og mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede. I modsat fald skal der inden for en måned indkaldes til ekstraordinær generalforsamling,hvor ændringer kan vedtages af to tredjedele af de fremmødte.

§8: Forslag til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger indsendes til bestyrelsen senest fem dage før.

§9: Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling og med mindst tre fjerdedele af samtlige medlemmers stemmer. Generalforsamlingen, der vedtager opløsningen, træffer beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle midler efter simpelt stemmeflertal.

§10: Feriehusene tilbydes alle foreningens medlemmer. I skolesommerferien efter anciennitet, hvorved forstås den tid, der er gået, siden et medlem sidst havde sommerhus i skoleferien, i hvilken medlemmer med skolesøgende børn har fortrinsret. Uden for skolesommerferien gælder først til mølle-princippet, og der tabes ikke anciennitet. Ledige perioder kan tilbydes ikke-medlemmer.

§11: Medlemmerne har pligt til at erstatte, hvad der bliver beskadiget under ophold i feriehusene. Husene skal rengøres efter brug. Sker det ikke, kan bestyrelsen lade dem rengøre for lejerens regning.

§12. Odense Journalistforening uddeler årligt et antal rejselegater, der skal bruges som tilskud til studierejser i udlandet. Legaterne kan søges af alle med mindst et års medlemsanciennitet, dog ikke af legatmodtagerne fra året forinden. Deltagelse i generalforsamlingen, undtagen i tilfælde af arbejde, er en forudsætning for at komme i betragtning.