Generalforsamling 2015

Referat, ordinær generalforsamling i Odense Journalistforening 25. januar 2015 på First Hotel Grand

Der var mødt 28 medlemmer.

1. Valg af dirigent

Knud Raasthøj blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning ved Jacob Vestergaard

Først skal vi mindes vores mangeårige medlem, fotograf Jørgen Hansen, som døde for knap et år siden i en alder af 64 år.

Han blev uddannet som fotograf på Fyns Presse Foto 1. januar 1976. Efter en periode som freelancer blev han ansat på Fyns Amts Avis i 1991. Fra 1983 til 1987 var han både tv-fotograf og producer, inden han kom til Fyens Stiftstidende i 1987, hvor han var til sin død.

Jørgen var en dygtig fotograf, som blev ved med at udvikle sig fagligt gennem hele sin karriere, en god kammerat, ansvarlig og altid med både et lunt smil.

Lad os minde ham med et minuts stilhed.

I 2014 havde vi fire medlemsmøder, hvor henholdsvis fødevareminister Dan Jørgensen, havnedirektør Carsten Aa, bøfkongen Palle Jensen og senest transportminister Magnus Heunicke gav os et interessant indblik i deres hverdage.

Samtidig viste de fire møder den store fleksibilitet, foreningen og dens medlemmer har i forhold til tidspunkter og lokaliteter for afholdelse af møderne.

Mødet med Dan Jørgensen foregik en aften på Olivia med charcuteri og rødvin, mens Carsten Aae havde inviteret os ud i havnehuset, umiddelbart inden Odins Bro skulle åbnes. Palle Skov Jensen have lokket os en tur i skoven til en bøf og en snak om byens udvikling og hans egne visioner, netop H.C. Andersen Festivals foregik. Og i december mødte en travl trafikminister op på Olivia, hvor vi tyggede os igennem en sandwich, mens vi hørte om livet i et problemministerium.

Vi håber, vi med den store spændvidde kan appellere til så stor en del af foreningens medlemmer som muligt.

På Thurø er stuegulvet blevet slebet og lakeret, og et smukt træskur med rækværk tårner sig op udenfor. Indenfor sidder der nu monteret et fjernsynsapparat, så hvis svømmeturene i det salte vand, vandreturene gennem fredsskoven, minigolfturneringerne i Smørmosen og solnedgangen på Helges Bro bliver for ensformige, kan man nu se spændingsfilm inden døre. Vi pusler med at få skiftet trappen ud, og køkkenet trænger til en større renovering. Men vi vil indlede med at bruge en lille sum på at få en arkitekt til at se på, om huset er indrettet hensigtsmæssigt. De fleste, som har været i Blækhuset, vil sikkert bekræfte, at nok er både huset, haven og havet skæppeskønne, men der er ét eller andet uhensigtsmæssigt ved rumopdelingen. Derfor vil vi lade en fremmed kaste et blik på huset, inden vi investerer i køkken og trappe.

I efteråret fik vi foretaget en medlemsundersøgelse, som to tredjedele af vores medlemmer svarede på. Vi havde da gerne set en svarprocent på 100, men når 93 ud af 138 besvarede undersøgelsen, så er det vist meget godt. Og hvad svarede I så?

 • Der er en høj tilfredshed med foreningen (85% er tilfredse eller meget tilfredse) og der er slet ingen utilfredse medlemmer.
 • Der er mange årsager til medlemskab, men i prioriteret rækkefølge: Frokostmøder, hyggeligt samvær, netværk, Blækhuset, aftenarrangementer, Juletræ.
 • Der er enighed om, at 2014-programmet har været godt.
 • Fremtidige gæster skal i prioriteret rækkefølge være: Toppolitikere, kulturpersonligheder, nationale mediechefer og journalister, hvorimod erhvervsledere, lokale mediechefer, lokalpolitikere og rådgivere er i knap så høj kurs.
 • 68 procent vil have frokostmøder, men 41 procent vil også gerne deltager i fyraftensmøder, og 37 er friske på aftenmøder.
 • Hvad angår 100 års jubilæet, så er det festen, som er vigtigst: Fest m. ledsager, fest uden ledsager, udgive vores historie, konference, prisuddeling, undlade at markere.
 • Vores medlemmerne er: Journalister og pensionister, freelancere, ledere, kommunikationskonsulent, kommunikationschef
 • Gennemsnitsalderen: 56 år.
 • 73 % mænd og 27 % kvinder.
 • Mange vil gerne hjælpe med at samle historiske oplysninger sammen til jubilæet.
 • Tre vil gerne i bestyrelsen på kort sigt, 10 på lang sigt.

Besvarelserne bekræfter os overordnet i, at foreningen er velfungerende, medlemmerne er tilfredse, og at bestyrelsen sådan set bare skal fortsætte kursen, både hvad angår typen af oplægsholdere og de skiftende tidspunkter – dog med en overvægt af frokostmøder. I år har vi som nævnt haft tre frokostmøder og et aftenarrangement.
Besvarelserne kan i øvrigt ses hos bestyrelsen, hvis man ønsker at granske dem yderlige.

Som undersøgelsen viser, så skal der en fest til, når vi fylder rundt om et år, så det vil der blive arbejdet på. Samtidig har vi i bestyrelsen tolket det således, at der hverken er basis for en konference eller en prisuddeling, men at vi derimod gerne vil præstere en form for udgivelse om foreningen.

En del har allerede indvilget i at lægge arbejdskraft heri med indsamling og skrivning, men først skal vi finde ud af, hvad det er, vi vil. Derfor har bestyrelsen samlet en mindre gruppe at personer, som relativt hurtigt skal mødes for at holde et redaktionsmøde – en fælles brainstorm – en idéudviklingsseance. Dels fordi der allerede er jubilæum 20. april næste år, dels fordi vi måske kan få økonomisk opbakning fra Den Fynske Bladfond, men i givet fald skal de have en ansøgning sidst i februar.

Gruppen består af: Hans Kiel, Ole Henriksen, Mikkel Petersen, Rikke Hyldgaard, Kasper Løvkvist og undertegnede.

Hvis der er nogle, som føler, de kan tilføre idéudviklingsfasen noget særligt, så sig til, men jeres arbejdskraft skal sandsynligvis nok blive påskønnet, når vi ved, hvor vi vil hen.
Til slut vil jeg efter præcis 10 år i bestyrelsen, heraf 2 år som formand, og 10 år som vicevært på Thurø, lade depechen gå videre.

Tak for ordet.

Bemærkninger:

Karsten Hüttel glædede sig over de gode planer for Blækhuset, men ser også gerne, at bestyrelsen er mere offensiv med markedsføringen af det, da han selv brugte 25 år på at finde ud af, hvor godt huset er. Det kunne også blive en indtægtskilde med udlejning til gæster uden for foreningen. Hüttel savner i øvrigt en foryngelse af medlemsskaren i foreningen og foreslår, at man via gesandter på mediearbejdspladserne udbreder kendskabet til foreningen, der er for god til at blive en old boys club.

Anne Heinze foreslog at arbejde med foreningens identitet og få klarlagt den værdi, man tilfører medlemmerne – med vægt på, at foreningen også henvender sig til andre end journalister på Fyens Stiftstidende.

Per Roholt foreslog at synliggøre netværket, herunder hvordan medlemmerne kan hjælpe hinanden. Han foreslog også en tættere kontakt til de studerende på SDU.

Jacob Vestergaard forklarede, at medlemshvervning og markedsføring af Blækhuset er foreningens to ømme punkter. Hvervning er forsøgt, men måske skal man overveje et underudvalg til at se på branding af OJ. Blækhuset fortjener en opdateret hjemmeside med bedre billeder og testimonials fra tidligere gæster.

Jesper Beenfeldt uddybede, at medlemstallet er for lettere nedadgående. Sidste år forlod 10 medlemmer foreningen, og 6 nye kom til. Status ved udgangen af 2014 var 142 medlemmer.

Peter Jensen foreslog at udvælge et arrangement, hvor man opfordrer medlemmerne til at invitere en kollega på under 40 år med. Mange journalister oplever foreningen som lukket land.

Claus Falkenby foreslog at indgå aftale med tillidsfolk om, at nye medarbejdere på mediearbejdspladserne automatisk bliver inviteret som medlemmer af foreningen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Kassererens regnskab og beretning ved Jesper Beenfeldt.

Foreningen havde i 2014 et overskud på 15.804 kr. mod 56.722 kr. året før. Det er et passende niveau, da formålet ikke er at tjene penge.

Nedgangen i overskuddet skyldes især forbedringer i Blækhuset. Til gengæld har medlemsmøderne været billigere, da flere oplægsholdere – helt usædvanligt – har tilbudt at beværte foreningens medlemmer.

Egenkapitalen er faldet, idet den offentlige vurdering af Blækhuset er faldet fra 1.450.000 til 1.400.000 kr.

Huset var i 2014 udlejet i 21 uger (2013: 18 uger) og 3 weekender (2013: 7 weekender).
Medlemstallet er faldet fra 146 til 142.

Bemærkninger:

Karsten Hüttel vil ikke være spor bekymret for at optage lån for at forbedre huset, når gælden er så lav.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget

4. Indkomne forslag.

Ingen

5. Fastlæggelse af kontingent og feriehusleje.

Bestyrelsen foreslår uændrede satser.

Vedtaget

6. Valg af formand.

Bestyrelsen foreslog Jens Bertelsen, som kort præsenterede sig selv. Han er uddannet som journalist fra Syddansk Universitet og har tidligere arbejdet på Computerworld i Valby og Fyens Stiftstidende (Fyn.dk). I dag arbejder han som dagbladet Børsens mand på Fyn.
Jens Bertelsen oplyste i sin valgtale, at han – på baggrund af den friske medlemsundersøgelse – vil arbejde for at fastholde den nuværende linje i foreningen med vægt på relevante medlemsmøder, udvikling af Blækhuset som attraktivt feriested og aktivering af flest mulige medlemmer til fejring af 100 års jubilæet i 2016. En særskilt udfordring er at bremse medlemstilbagegangen.

Jens Bertelsen blev valgt.

7. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslog Eva Kristina Mikkelsen som nyt medlem. Hun præsenterede sig som journalist igennem otte år på Tv2/Fyn, nu som selvstændig med fokus på videoproduktioner og medietræning. Hun vil blandt andet gerne bidrage til en bedre branding af foreningen og skabe flere arrangementer for medlemmer uden for den skrevne presse.

Jesper Beenfeldt Nielsen, Hanne Frette og Malene Birkelund blev genvalgt. Eva Kristina Mikkelsen blev valgt som nyt medlem.

8. Valg af to suppleanter.

Ole Henriksen og Ulrik Sass blev genvalgt.

9. Valg af to revisorer.

Jens Andresen og Karsten Hüttel genvalgt

10. Valg af to revisorsupplanter.

Peter Jensen og Tore Bønke genvalgt

11. Eventuelt.

På vegne af bestyrelsen takkede Jens Bertelsen den afgående formand Jacob Vestergaard for hans indsats for foreningen.

Svend Novrup nævnte – i forlængelse af debatten om nye former for aktiviteter – at Kertemindes journalistforening i 1939 arrangerede rundskuedag med ringridning på motorcykel.

12. Udlodning af seks rejselegater á 2.000 kroner.

Legater blev tildelt følgende ansøgere: Malene Birkelund, Robert Wengler, Martin Mortensen, Bjarne Mouridsen, Karsten Hüttel og Svend Novrup

13. Udlodning af en friuge i Blækhuset på Thurø.

Friugen tilfaldt Hans Ole Bachmann

Odense, den 25. januar 2015

Knud Raasthøj 
Dirigent

Jens Bertelsen
Referent