Generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling søndag den 29. januar 2012 på Grand Hotel i Odense

40 medlemmer, alle stemmeberettigede, var mødt frem.

1. Knud Raasthøj blev valgt som dirigent

2. Formand Malene Birkelunds beretning: 

Desværre skal vi i år starte med at mindes ikke færre end seks medlemmer, som vi har måtte tage afsked med i årets løb.

Det er et af foreningens æresmedlemmer, Mogens Kamphøvener, der var formand et enkelt år – fra 1978-79, og som i mange år begavede deltagere i Julefesten med sit opråberi.

Det er forhenværende debatredaktør Peder Overgaard, der gennem mange år var foreningens kasserer.

Det er forhenværende sportsredaktør Poul Ib Pedersen.

Det er journalist Lise Thing, og det er journalisterne Tommy Elsvor og Ib Pedersen.

Jeg vil bede forsamlingen om sammen med mig at holde et minuts stilhed til ære for dem.

2012 har på mange måder været et skelsættende år.

Vi har haft flere frokostmøder ned vanligt. Senest lykkedes det at få statsminister Helle Thorning-Schmidt til at komme til et velbesøgt møde på Hotel Cab Inn, men inden vi rundede året af med det, havde en fynsk udkantsminister ved navn Carsten Hansen (S), dagbladet Børsens administrerende direktør Anders Krab-Johansen, DR’s generaldirektør Maria Rørbye-Rønn og cykelkommentator Henrik Elmgreen også lagt vejen forbi foreningen.

Det er rart, når der dukker mere end et par håndfulde medlemmer op til smørrebrød og diskussion, og bestyrelsen har undervejs i de seneste år prøvet forskellige emner og steder af for at finde frem til, hvad det er, I gerne vil bruge tid på.

Det er også grunden til, at vi har inviteret TV2’s mellemøst-korrespondent Simi Jan til at komme og tale om hvilke problemer, hun i kraft af sit køn støder ind i, når hun arbejder.

Arrangementet finder sted den 11. februar, er gratis, men kræver tilmelding, da der er et begrænset antal pladser. Bestyrelsen håber, at dette arrangement kan være afsæt for en ny tradition for aftenmøder med et mere socialt præg.

Tradition var der også tale om, da Odense Journalistforening for knap to måneder siden inviterede til julefest i lokalerne her inde ved siden af på Hotel Grand.

Flere end 100 tilmeldte er rekord i de senere år, og bestyrelsen har taget til efterretning, at medlemmerne på den måde tilkendegav, at de sætter pris på at mødes i traditionsrige rammer. Det blev nogle hyggelige timer, og bestyrelsen vil gerne takke for den fine opbakning.

Der er ingen tvivl om, at arbejdet i bestyrelsen i løbet af 2012 især har været præget af salget af sommerhuset Sønderhuus på Lyø.

Efter mange års tilløb og knapt et år med “til salg”-skilt i forhaven viste der sig midt på sommeren en interesseret køber, som endte med at skrive under på slutsedlen. Selv om handlen foregik midt i sommerferien, lykkedes det foreningens kasserer Jesper Beenfeldt at løfte det tunge, juridiske arbejde, der følger med sådan en hushandel, og det skal han have tak for. Jesper Beenfeldt vil komme mere ind på forholdene omkring salget, når vi når det punkt på dagsordenen.

Selv om vi har solgt foreningens ene sommerhus, kan foreningen stadig tilbyde at sende medlemmerne billigt på ferie, nemlig i Blækhuset på Thurø. Et hus, som bestyrelsen naturligvis i årets løb har været nede for at tage beskik af. Ved den lejlighed besluttede bestyrelsen at sætte fokus på huset for at gøre det endnu mere attraktivt at leje. Det skal ske gennem fortsatte forbedringer samt den prisændring i leje-betalingen, som vi skal drøfte senere på mødet.

Efter nogen tid med en slunken tilgang til de nye medier, blev 2012 året hvor OJ igen var at finde digitalt. Ny hjemmeside og facebook-profil er det blevet til, så er vi ikke allerede venner, er det med at komme ind og LIKE, som det hedder. Facebook-siden er tilgængelig for alle medlemmer, og bestyrelsen opfordrer til, at man henvender sig her – både med links og idéer til fremtidige arrangementer.

At hjemmesiden opdateres jævnligt, kan vi takke bestyrelsesmedlem Jens Bertelsen for.

Jeg vil også runde af med at takke ham og resten af bestyrelsen for samarbejdet i årets løb. Jeg har valgt at trække mig efter tre år, og selv om det ikke nødvendigvis betyder, at jeg forlader bestyrelsen, vil jeg ønske Odense Journalistforening held og lykke i det kommende år.

SLUT

Der var ingen kommentarer til beretningen, der blev enstemmingt godkendt.

3. Kassererens regnskab og beretning:

Jesper Beenfeldt fremlagde det reviderede regnskab og knyttede uddybende kommentarer til enkelte punkter. Varslede prisstigninger på henholdsvis leje af feriehuse samt egenbetaling af el-afgift i disse til  vedtagelse på generalforsamlingen i januar 2013.

Niels Højland spurgte til værdien af de to feriehuse og fik oplyst disse af JB. Højland spurgte opfølgende til, hvad bestyrelsen var villig til at sænke købsprisen på Sønderhus med. JB ville ikke lægge sig fast på noget,men sagde, at det er noget, den nye bestyrelse arbejder videre med.

Claus Falkenby spurgte, om ikke man kunne indlede et samarbejde med Journalisternes Feriefond for på den måde at øge markedsføringen af Sønderhus. Samtidig spurgte han til brugernes tilbagemeldinger omkring huset. JB svarede, at man tidligere har været i forbindelse med feriefonden, men alt strandede på, at alle DJ-medlemmer skulle have adgang til at leje huset, og OJs medlemmer kunne ikke opnå fortrinsret. JB fortalte endvidere, at mægleren, der forsøger at sælge Sønderhus, er ganske optimistisk omkring et salg. Dog kunne han godt ønske sig større seriøsitet fra flere af de, der har henvendt sig.

Karen Sass fortalte om Sønderhus’ herligheder – og mangler. Hun mente, der mangler møblement, der kan bruges til afslapning. JB gav Karen Sass ret og fortalte, at de påpegede ting allerede indgår i bestyrelsens  arbejde omkring huset. De nærmeste måneder vil vise, hvad der eventuelt kan komme af forbedringer. Jeg mener, at JB i højere grad afviste at foretage investeringer i huset såvel som indbo pga salgssituationen.

Jan Hillers sagde, han var bange for at booke Sønderhus, når det var sat til salg. JB kunne berolige og sige, at skulle huset blive solgt, vil bookninger, der er foretaget før salget, vinde hævd, således de planlagte ferier kan afvikles uden problemer. Det vil OJ gøre opmærksom på ved en snarlig udsendelse omkring bookning af såvel Sønderhus som Blækhuset.

Regnskabet blev enstemming godkendt.

4.  Indkomne forslag:

Jan Hillers foreslog, at der igen skulle lægges salgsfremmende billeder af feriehusene på hjemmesiden. Billederne skulle også kunne bruges til at fortælle fremtidige lejere om alle herligheder.

Formanden sagde, det var et ømt punkt, som i øvrigt var omtalt i beretningen. Heraf fremgik det, at netop billeder på hjemmesiden er noget, bestyrelsen i øjeblikket arbejder intenst med. Der er forskellige platforme i spil, ligesom Facebook også kan komme på tale.

Dirigenten spurgte, om Hillers opretholdt sig forslag, og svaret var ja.

Jens Andresen mente ikke, forslaget var et generalforsamlingsanliggende.

Jan Hillers trak herefter sit forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent og feriehusleje:

Uændret.

6. Valg af formand:

Malene Birkelund genvalgt.

7. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Beenfeldt, Jacob Vestergaard og Hanne Frette blev genvalgt. Jens Bertelsen (Børsen, Odense) blev nyvalgt i stedet for Lars Jørgen Andersen, der ikke ønskede genvalg.

8. Valg af to suppleanter:

Ole Henriksen og Ulrik Sass valgt i nævnte rækkefølge

9. Valg af to revisorer:

Preben B. Nielsen og Jens Andresen genvalgt

10. Valg af to revisorsuppleanter:

Karsten Hüttel og Peter Jensen genvalgt.

11. Valg af OJs repræsentant i bestyrelsen for Lattergalens venner:

Hans Kiel genvalgt

12. Eventuelt:

Ingen ønskede ordet

13. Uddeling af seks rejselegater af hver 2.000 kroner:

Egon Tøttrup, Hans Ole Bachmann, Svend Novrup, Gert Ellegaard, Ingelise Nygaard Rasmussen og Leif Rasmussen blev de udtrukne.

En friuge i Sønderhus tilfaldt Jens Andresen (Ib Birger Hansen var først udtrukne, men han var ikke til stede). En friuge i Blækhuset tilfaldt Lars Jørgen Andersen.

Referent: Lars Jørgen Andersen